Nasa8x.Web.UI.2008.1.2.0 - Created: nasavietnam@gmail.com - Y!M: nasavietnam, nasa8x - Website: nasavietnam.com , XOMNET.ORG, xkoders.comCÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI - HANOI PHARMA - Tin tức - Tin công ty - Hoạt động từ thiện
DANH MỤC SẢN PHẨM
Khuyễn  mãi
TRANG CHỦ » TIN TỨC » TIN CÔNG TY » HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN

Hoạt động từ thiện - 12/12/2013 2:21:58 PM


Ngày 10 tháng 12 năm 2013 Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội đã đến Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu làm từ thiện.


Ngày 10 tháng 12 năm 2013 Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội đã đến Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu làm từ thiện.

 

§oµn C«ng ty cæ phÇn D­ưîc phÈm Hµ Néi gåm cã :

            Bµ Ph¹m ThÞ Tu©n       : Chñ tÞch H§QT, Tæng Gi¸m §èc

            Bµ NguyÔn ThÞ Nhung  : KÕ to¸n tr­ưëng

            ¤ng NguyÔn Xu©n Tíi  : Chñ tÞch c«ng ®oµn

            Bµ NguyÔn Kim Dung   : ñy viªn c«ng ®oµn

 

Ngµy 10 th¸ng 12 n¨m 2013 ®oµn l·nh ®¹o C«ng ty ®· ®Õn  C« nhi viÖn th¸nh An Bïi Chu thuéc nhµ thê Bïi Chu t¹i Xu©n Ngäc, Xu©n Tr­ưêng Nam §Þnh do Cha Ph¹m Ngäc Oanh trô tr×. C«ng ty ®· tõ thiÖn sè tiÒn 15 triÖu ®ång kÌm thuèc do c«ng ty s¶n xuÊt như­ : Vitamin, becberin, tra m¾t, nhá mòi vµ s÷a, b¸nh ngät, kÑo...

 

Nhµ thê Bïi Chu-Nam §Þnh täa l¹c trªn khu«n viªn 13 ha, chia lµm 2 khu (C« nhi viÖn vµ Nhµ thê)

 

-       C« nhi viÖn ®ang nu«i d­ưìng hµng ngµy 130 ng­ưêi lín nhá. Trong ®ã cã gÇn 90 em må c«i kh«ng ph©n biÖt Lư¬ng Gi¸o chia lµm 03 nhãm (nhãm s¬ sinh trªn 20 ch¸u tõ 3 tuæi trë xuèng, nhãm häc sinh trªn 30 ch¸u tõ mÉu gi¸o ®Õn phæ th«ng trung häc vµ gÇn 30 ch¸u thuéc d¹ng khuyÕt tËt, b¹i liÖt, thÇn kinh, ®ao, khiÕm thÞ, tËt nguyÒn ... do ¶nh h­ưëng chÊt ®éc da cam, trÎ må c«i kh«ng n¬i nư­¬ng tùa. Cã 30 n÷ tu thiÖn nguyÖn phôc vô ®¶m tr¸ch c¸c c«ng viÖc Ch¨m sãc, gi¸o dôc, luyÖn tËp phôc håi chøc n¨ng cho c¸c em, cÊy lóa, trång rau, ch¨n nu«i gia sóc gia cÇm, b¸n hµng l­u niÖm, lµm may, lµm chiÕu.

-       Nguån thu chÝnh cña c« nhi viÖn ®Ó ch¨m nu«i c¸c em vµ n©ng cÊp c¬ së h¹ tÇng ®Òu tr«ng cËy vµo sù gióp ®ì cña mäi tæ chøc, c¸ nh©n

-       C« nhi viÖn cã héi tr­êng lín ®ãn c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n ®Õn tõ thiÖn, phÝa trong lµ c¸c dÉy nhµ cña c¸c n÷ tu vµ trÎ em, Cha Oanh chia sÎ mçi ngµy c« nhi viÖn nÊu hÕt 50kg g¹o (03 b÷a) tÊt c¶ nh©n viªn phôc vô nu«i d­ưìng trÎ lµ nh÷ng ngư­êi tu hµnh kh«ng x©y dùng gia ®×nh vµ ë lu«n trong c« nhi viÖn.

-        Nhµ thê Bïi Chu réng lín vµ ®Ñp, n¬i ®©y cã nhµ t­ưëng niÖm lư­u gi÷ hµi cèt cña 6 vÞ Gi¸m môc vµ 19 vÞ Linh môc, cã ®­ưêng lªn Thiªn ®­ưêng, ®­ưêng xuèng §Þa ngôc, cã C¸n c©n C«ng lý, cã nhµ NguyÖn, cã tr­ưêng häc... N¬i ®©y cã lư­u l¹i PhÐp l¹ th¸nh thÓ xÈy ra t¹i nhµ nguyÖn dßng kÝn Bïi Chu.

 

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội
Send email to your friends Gửicho bạn bèPrint this pageIn bản tinnày


CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI - HANOI PHARMA
Địa chỉ: 170 Đê La Thành - Ô Chợ Dừa - Đống Đa - Hà Nội
Tel: (04) 3.5134588 / 3.5130669 - Fax: (04) 3.8511280
Website: www.hanoipharma.com.vn, www.hanoipharma.com. Email: info@hanoipharma.com.vn
Thiết kế website bởi ACRO.VN
du lich thai lan | du lich campuchia | du lich singapore | rut ham cau | du lich phan thiet