Dự án chuyển đổi mục đích sử dụng địa điểm tại 170 Đường La Thành - 11/19/2008 9:58:15 AM

- Diện tích : 13.525 m2
- Số tiền thu được 100 tỷ đồng


- Diện tích : 13.525 m2
- Số tiền thu được 100 tỷ đồng sẽ sử dụng :
                + Tái đầu tư xây dựng nhà máy đạt GMP-WHO tại khu CN Quang Minh : 57 tỷ
                + Tái đầu tư xây dựng dự án nhà hỗn hợp tại 170 đương La Thành : 29 tỷ
                + Hỗ trợ di dời ,GPMB, đền bù tài sản ... : 10 tỷ
                + Trợ cấp ngừng việc cho người lao động : 04 tỷ

Hanoipharma., JSC