logo_1
HOTLINE
(024) 3.5134588 / 3.5130669
Email
www.hanoipharma.com.vn www.hanoipharma.com
Thời gian: 09:00 - 17:00
Từ thứ 2 đến thứ 7

Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2021

Kính gửi Quí Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội,

 

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức như sau:

- Ngày chốt danh sách Cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): 27/4/2021

- Thời gian họp ĐHCĐ thường niên: 8h00 ngày 27/5/2021

- Địa điểm họp: Phòng D- tầng 2 - Hoa Sen 1, Khách sạn Kim Liên - số 7 Đào Duy Anh, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội

 

Tài liệu họp:

STTTài liệuLink file
1Quyết định triệu tập họp ĐHCĐ02._q_triu_tp_hc_0001.pdf
2Chương trình họp03._chng_trnh_hp_0001.pdf
3Quy chế Đại hội (QC làm việc, bầu cử, biểu quyết)05._quy_ch_hc_lm_vic_bu_c_biu_quyt_0001.pdf
4Báo cáo Hội đồng quản trị06._bc_hqt_0001.pdf
5Báo cáo Ban kiểm soát07._bc_bks_0001.pdf
6Báo cáo Tổng giám đốc08._bc_tg_0001.pdf
7Tờ trình phê duyệt BCTC 2020 (đã kiểm toán)09._tt_bctc_2020__kim_ton_0001.pdf
8Tờ trình Quỹ lương, thù lao người quản lý, người lao động10._tt_qu_lng_th_lao_hqt_-_nql_-_nl_0001.pdf
9Tờ trình kế hoạch SXKD và đầu tư năm 202111._tt_k_hoch_sxkd_v_t_2021_0001.pdf
10Tờ trình phân phối lợi nhuận 2020, Kế hoạch 202112._tt_phn_phi_li_nhun_0001.pdf
11Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 202113._tt_chn_vi_kim_ton_2021_0001.pdf
12Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ và các Quy chế15._tt_sa_i_iu_l_quy_ch_0001.pdf
13Dự thảo Điều lệ15.1._d_tho_iu_l_0001.pdf
14Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ15.2._d_tho_quy_ch_qun_tr_ni_b_0001.pdf
15Dự thảo Quy chế hoạt động HĐQT15.3._d_tho_quy_ch_hqt_0001.pdf
16Dự thảo Quy chế hoạt động BKS15.4._d_tho_quy_ch_bks_0001.pdf
17Thông báo tiêu chuẩn ứng viên HĐQT16._tb_tiu_chun_ng_vin_hqt_0001.pdf
18Đơn đề cử + ứng cử vào HĐQT16.1._n__c_n_ng_c_tv_hqt_0001.pdf
19Hồ sơ ứng viên16.2._h_s_ng_vin_hqt_0001.pdf
20Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT17._tt_min_nhim_bu_b_sung_tv_hqt_0001.pdf
21Dự thảo Biên bản ĐHCĐ18._d_tho_bb_hc_0001.pdf
22Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ19._d_tho_nq_hc_0001.pdf
23Thư mời họp20._th_mi_hp_0001.pdf
24Giấy đăng ký + Giấy ủy quyền họp2122._giy_ng_k__giy_y_quyn_hp_0001.pdf


Trân trọng!

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

HANOI PHARMA JSC

Luôn sống và làm việc theo đúng phương châm ”Lương Y như Từ Mẫu” và đặt uy tin trong việc đảm bảo cảm kết sản
xuất có chất lượng, Uy tín với khách hàng, các đại lý, nhà phân phói và bản thân với đội ngũ nhân lực cấu thành nên HaNoiPharma

logo_f
Địa chỉ
170 Đê La Thành - Ô Chợ Dừa - Đống Đa - Hà Nội
Phone - Fax
Tel: (024) 3.5134588 / 3.5130669
Fax: (024) 38511280
Email
www.hanoipharma.com.vn
www.hanoipharma.com
Website
www.hanoipharma.com.vn
www.hanoipharma.com
facebookgoogleplustwitter